พมจ.ชัยภูมิ จัดทำธุรกรรมสัญญาเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ


Share: