พมจ.ชัยภูมิ

Law2565
LifeLibrary
SocialWelfareBanner_WEB
Promote_1300_65_03
banner191262
slide3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือรับฟัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
มอบหมายให้นางสาวพรรวินท์ บุตรสาร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการร่วมกันปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2566–2570) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสรุปวิสัยทัศน์
ประเด็นการพัฒนา เป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และโครงการ/กิจกรรม
โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ Webex
ณ ห้องประชุมประชาสงเคราะห์ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ

อ่านต่อ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

สื่อ มัลติมีเดีย

ลงพื้นที่ติดตามเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีไม่เคยชําระเลย (NPL) ในพื้นที่ตําบลลาดใหญ่ ตําบลกุดต้ม และตําบลทุ่งคล้า อําเภอเมืองชัยภูมิ จํานวน 6 ราย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางเยา…

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

483277
Total Visitors
223
Visitors Today
12
Live visitors
483277
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ

 98 หมู่ 8 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

044 056 550-3

Fax 044 056 554

chaiyaphum@m-society.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial