โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี  2565

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม2565สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับ
ทีม One Home พม.ชัยภูมิ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชัยภูมิ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดชัยภูมิ และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565โดยการจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กนักเรียนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 70 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในเดือนสิงหาคม 2565โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานณ ห้องประชุมภูมิธารา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีและการคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีและการคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 พิธีเปิดโครงการฯ โดยนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต้อนรับโดย ดร.นพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กล่าวรายงานโดย นายสุรศักดิ์ กิจพรประเสริฐ ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมปู่ขุนหมื่นศรี โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมประกอบ ดังนี้

👉 การบรรยายเรื่อง กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และการคุ้มครองเด็ก

👉พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดชัยภูมิ กับ โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี

👉แบ่งกลุ่มเรียนรู้ 4 ประเด็น

1. การค้าประเวณีและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

2. ความรุนแรงในครอบครัว

3. การคุ้มครองเด็ก

4. สิทธิสวัสดิการ พม.

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share:โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2565

9 สิงหาคม 2565 นายสมบัติไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2565 ณ ห้องดาวเรือง โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share:โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

3 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดย นางเยาวภา บุญคง รักษาราชการแทน แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายรพี่ภัทร ศรีไกรภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวณัฏฐิฎา รุ่งเรืองรัญญ์ นิติกร นางสาวสุรีมาศ กันหาเรียง นิติกร และนางสาวอุยา งอกนาวัง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท โตโยด้าชัยภูมิ บริษัทรักษาความปลอดภัยชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด  บริษัทนครชัยแอร์ บริษัทโตโยด้ภูมิใจคุณวาสี บริษัท ซี.อาร์.ช็อป เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


Share:งานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และนางสาวอรพรรณ ห้วยหงษ์ทอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันสตรีไทยประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” และร่วมแสดงความยินดีแก่ นางจิณห์สุภา อัศวจุฑารัตน์ สตรีไทยดีเด่นจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในงาน

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share:พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม

วันพฤหัสบดีที่​ 28 กรกฎาคม 2565นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางสาวกัญณิจ ชยพรอังกูร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางเยาวภา บุญคง นัพัฒาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ ช้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เวรชุดพิธีการ ชุดที่ 4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไหย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนรอบวัดคอนสวรรค์ (วัดพระใหญ่) โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ถนนรอบวัดคอนสวรรค์(วัดพระใหญ่) หมู่ที่ 11 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เพิ่มเติม >>>


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial