ร่วมพิธีรับมอบถุงพระราชทาน จากมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ นางสาวธิติมา บุตร ยางนอก นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวพรชนก สถิตรัชตสถาพร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมพิธีรับมอบถุงพระราชทาน จากมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทาน ให้แก่สมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอําเภอภักดีชุมพล ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติอุทกภัย จํานวน 38 ราย ณ หอประชุมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ตําบลบ้านเจียง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการตาบอด อายุ 84 ปี พร้อมมอบถุงพระราชทาน จํานวน 1 ราย ณ บ้านหนองใหญ่ หมู่ 5 ตําบลบ้านเจียง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ


Share:ติดตามการช่วยเหลือหญิงชรา วัย 91 ปี มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางเยาวภา บุญคง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ นางสาวชานิศา ถนอมชาติ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามผลการดําเนินการ ช่วยเหลือ กรณี หญิงชรา วัย ๙๑ ปี มีอาการความจําเสื่อม และมีพฤติกรรมชอบหนีออกจากบ้าน ญาติจึงแยกผู้สูงอายุให้อยู่เพียงลําพัง ในบ้านที่มีสภาพแวดล้อม ไม่ถูกสุขลักษณะ และได้รับการดูแล ที่ไม่เหมาะสม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลจัตุรัส สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจัตุรัส ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ณ บ้าน มะเกลือ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลบ้านกอก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามผลการดําเนินการช่วยเหลือ ตามแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมวางแผนการช่วยเหลือร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอําเภอจัตุรัส ซึ่งจากการติดตาม พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ เหมาะสมยิ่งขึ้น และมีพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อ การดูแลลดลง หลังจากที่ได้รับการปรับเปลี่ยน ยารักษาอาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันว่าลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผลการช่วยเหลืออีกครั้งใน ๑ เดือนถัดไป


Share:เข้าร่วมประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวสริมน ผอสูงเนิน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ เข้าร่วมประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมตาดโตน ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 5โดยมี นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ในการประชุม


Share:ลงเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคําร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่อําเภอบ้านเขว้า และอําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 17 ราย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย นายพิเชฏฐ์ ยงชัย ตําแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนายวันชัย มะลิวัลย์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลงเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคําร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่อําเภอบ้านเขว้าและอําเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 17 ราย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพต่อไป


Share:ประชุมวางแผนการดําเนินงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมวางแผนการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางสาวพัชญา เรืองไชยยศ ผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2566 และมอบนโยบายเพื่อ ขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุม ประชาบดี ชั้น 2 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:พม. สีขาว ปลอดสารเสพติด

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูมิ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการตรวจหาสารเสพติด ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ” พม. สีขาว ปลอดสารเสพติด” ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับการสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งผลการตรวจของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่พบสารเสพติด


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2565
เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสตรี จำนวน 1 โครงการ และโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 8 โครงการ ณ ห้องประชุมประชาบดี
ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ


Share:การประชุมคณะอนุการบริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดย กลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาแผนการจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม
ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ และนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ


Share:เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย นางสาวพัชญา เรืองไชยยศ ตำแหน่องผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ นางสาวณัฏฐิฏา รุ่งเรืองรัญญ์ ตำแหน่ง นิติกร และนางสาวสุรีมาศ กันหาเรียง ตำแหน่ง นิติกร เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ทแอนด์ สปาพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566


Share:ประชุมวางแผนช่วยเหลือเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรง

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวนัซมีย์ ดาราแม ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายฐิติพงศ์ สุมงคลบุญ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจํา ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมวางแผนช่วยเหลือเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรง ณ ห้องประชุมภักดีชุมพล 1 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลชัยภูมิ โดยมี นายแพทย์สกล ด่านภักดี รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในที่ประชุม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial