งานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และนางสาวอรพรรณ ห้วยหงษ์ทอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันสตรีไทยประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” และร่วมแสดงความยินดีแก่ นางจิณห์สุภา อัศวจุฑารัตน์ สตรีไทยดีเด่นจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในงาน

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share:พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม

วันพฤหัสบดีที่​ 28 กรกฎาคม 2565นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางสาวกัญณิจ ชยพรอังกูร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางเยาวภา บุญคง นัพัฒาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ ช้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เวรชุดพิธีการ ชุดที่ 4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไหย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนรอบวัดคอนสวรรค์ (วัดพระใหญ่) โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ถนนรอบวัดคอนสวรรค์(วัดพระใหญ่) หมู่ที่ 11 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เพิ่มเติม >>>


Share:โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยทีม ONE HOME พม.ชัยภูมิ ร่วมโครงกรจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อร่วมออกบูธภารกิจกระทรวง พม. ได้แก่ กรรณรงค์ป้องกันต่อต้านการกระทำความรุนแรงในครอบครัว การรณรงค์ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ให้บริการงานทะเบียนคนพิการ แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน และมอบเงินสงเคราะพ์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 10 ราย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท และมอบงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและ ผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 10 ราย ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ณ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share:ตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2

18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสั่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับทีม One Home ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 นายเจริญ ชื่อตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวง และนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พร้อมที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและคณะลงพื้นที่ กลุ่มสตรีสหกรณ์ไม้ผลบ้านโหล่น ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รับชมการแสดงจากโรงเรียนผู้สูงอายุและเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดย กลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564–ปัจจุบัน และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ


Share:ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

            27 มิถุนายน 2565 นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นายสมอาจ พอกประโคน เคหะจังหวัดนครราชสีมา นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ นางอังศุณิชฐา ศิริพูลวัฒนา ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 และเจ้าหน้าที่ พม.ชัยภูมิ เข้าพบ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อหารือประเด็นการทำงานด้านการพัฒนาสังคมของจังหวัดชัยภูมิ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share:การประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565นางอภิญญา ชมภูมาศผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 13พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยื่ยมการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมรับฟังสรุปรายงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดชัยภูมิ และตรวจเยี่ยมหน่วยงาน One Home พม.ชัยภูมิ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการรวมถึงบูรณาการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน และติดตาม กำกับ ดูแล ในการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share:โครงการเสริมพลังสตรี พลังผู้สูงอายุ ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ แบบ New Normal ประจำปี 2565

24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการเสริมพลังสตรี พลังผู้สูงอายุ ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ แบบ New Normal ประจำปี 2565 โดย นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี โดยมีการเสวนาเรื่อง การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในสังคมระดับจังหวัดชัยภูมิ และมอบเกียตริบัตรสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งจัดเวทีให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม เช่น การดีดพิณ การร้องเพลงและการเต้นรำ รวมถึงกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และโชว์ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ได้แก่ ผ้าไหมท้องถิ่น สบู่จากรังไหม และจักสาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมพญาแล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.phpslot gacor onlineslot gacor maxwinagen slot onlinetogel gacorslot deposit pulsahttps://www.rivoluzionimolecolari.it/-/slot-gacor/