ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดย กลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564–ปัจจุบัน และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ


Share:ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

            27 มิถุนายน 2565 นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นายสมอาจ พอกประโคน เคหะจังหวัดนครราชสีมา นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ นางอังศุณิชฐา ศิริพูลวัฒนา ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 และเจ้าหน้าที่ พม.ชัยภูมิ เข้าพบ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อหารือประเด็นการทำงานด้านการพัฒนาสังคมของจังหวัดชัยภูมิ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share:การประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565นางอภิญญา ชมภูมาศผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 13พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยื่ยมการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมรับฟังสรุปรายงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดชัยภูมิ และตรวจเยี่ยมหน่วยงาน One Home พม.ชัยภูมิ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการรวมถึงบูรณาการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน และติดตาม กำกับ ดูแล ในการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share:โครงการเสริมพลังสตรี พลังผู้สูงอายุ ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ แบบ New Normal ประจำปี 2565

24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการเสริมพลังสตรี พลังผู้สูงอายุ ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ แบบ New Normal ประจำปี 2565 โดย นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี โดยมีการเสวนาเรื่อง การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในสังคมระดับจังหวัดชัยภูมิ และมอบเกียตริบัตรสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งจัดเวทีให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม เช่น การดีดพิณ การร้องเพลงและการเต้นรำ รวมถึงกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และโชว์ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ได้แก่ ผ้าไหมท้องถิ่น สบู่จากรังไหม และจักสาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมพญาแล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีรับมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบาง และนมผงสำหรับเด็ก

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อสังคมและการศึกษา พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 2,000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดสรรให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กระจายต่อไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมต้อนรับและรับมอบหน้ากากอนามัย และนมผงสำหรับเด็ก พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ (ท) ปลัดจังหวัดชัยภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ


Share:“พมจ.ชัยภูมิ รวมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น” ทุกวันศุกร์

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ การแต่งกายผ้าไทย ทุกวันศุกร์ “ชาวชัยภูมิ รวมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น นุ่งชื่น ไม่นุ่งสั้น ทุกวันศุกร์”

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share:ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสัคมตำบล เพื่อได้เป้าหมายตามนโยบายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทย 2565

12 เมษายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหน่วยงาน One Home จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาล สงกรานต์วันปีใหม่ไทย 2565 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพแก่คนพิการ

11-12 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดทำสัญญาเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 41 ราย เป็นเงิน 1,255,000 บาท เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial