พิธีมอบบ้านพระราชทาน

พิธีมอบบ้านพระราชทาน แก่ครอบครัวนางสันธิยา บรรลังกุล ราษฎรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีมอบบ้านพระราชทาน แก่ครอบครัวนางสันธิยา บรรลังกุล ราษฎรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทาน โดยมี นายไกรสร กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>


Share:พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันอาทิตย์ที่​ 5 ธันวาคม​ 2564นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทีม One Home พม. ชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>


Share:พม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day)

วันศุกร์ที่​ 3 ธันวาคม​ 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และทีม One Home พม.ชัยภูมิ ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดถนน ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้บริเวณถนนในชุมชนที่ตั้งศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day) เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day)

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share:พมจ.ชัยภูมิ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยชุดตรวจคัดกรองแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit หรือ ATK) ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยชุดตรวจคัดกรองแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit หรือ ATK) ครั้งที่ 2 ตามนโยบายของจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จำนวน 45 คน ผลตรวจเป็นลบ จำนวน 45 คน

เพิ่มเติม >>>


Share:ทีม พม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศลหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และข้าราชการสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เพิ่มเติม >>>


Share:ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ (ศจพ.จ.ชย.) ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวรัชดา เถินมงคล นักพัฒนาสังคม และนายเทอดเกียรติ หอมแพงไว้ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ (ศจพ.จ.ชย.) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดชัยภูมิโดย นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

เพิ่มเติม >>>


Share:ติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย กลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่
ประจำปี 2564 พื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ นำโดยนำโดย นายนิติรุจน์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ นางรุ้งนิภา ขวดชัยภูมิ ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ (คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ) และนางสาวณิชชา สำราญบำรุง นักพัฒนาสังคม กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมพญาแล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวพรรวินท์ บุตรสาร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นายเทอดเกียรติ หอมแพงไว้ นักเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวรัชดา เถินมงคล นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และให้ได้แผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมประชาสงเคราะห์ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดไพรีพินาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอันเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial