One home พม.ชัยภูมิ รวมพลังจิตอาสาจัดเตรียมภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จัดเตรียมและประกอบอาหารโรงครัวพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการเข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2564


Share: