พม ช่วยเหลือแล้ว !!

พม ช่วยเหลือแล้ว 4 พย 65
พม ช่วยเหลือแล้ว 4 พย 65 2
พม ช่วยเหลือแล้ว 9 พย 65 2
พม ช่วยเหลือแล้ว 9 พย 65 4
พม ช่วยเหลือแล้ว 9 พย 65
พม ช่วยเหลือแล้ว 9 พย 65 3
previous arrow
next arrow

Share:มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพแก่คนพิการ

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดทำสัญญาเงินกู้ยืม เพื่อการประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 59 ราย เป็นเงิน 1,807,000 บาทเพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว


Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี  2565

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม2565สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับ
ทีม One Home พม.ชัยภูมิ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชัยภูมิ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดชัยภูมิ และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565โดยการจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กนักเรียนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 70 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในเดือนสิงหาคม 2565โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานณ ห้องประชุมภูมิธารา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ


Share:งานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และนางสาวอรพรรณ ห้วยหงษ์ทอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” และร่วมแสดงความยินดีแก่ นางจิณห์สุภา อัศวจุฑารัตน์ สตรีไทยดีเด่นจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในงาน


Share:ตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2

18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสั่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับทีม One Home ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 นายเจริญ ชื่อตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวง และนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พร้อมที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและคณะลงพื้นที่ กลุ่มสตรีสหกรณ์ไม้ผลบ้านโหล่น ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รับชมการแสดงจากโรงเรียนผู้สูงอายุและเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ


Share:การประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565นางอภิญญา ชมภูมาศผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 13พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยื่ยมการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมรับฟังสรุปรายงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดชัยภูมิ และตรวจเยี่ยมหน่วยงาน One Home พม.ชัยภูมิ ประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีรับมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบาง และนมผงสำหรับเด็ก

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อสังคมและการศึกษา พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 2,000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดสรรให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กระจายต่อไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมต้อนรับและรับมอบหน้ากากอนามัย และนมผงสำหรับเด็ก พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ (ท) ปลัดจังหวัดชัยภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ


Share:ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

13 เมษายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (เจ้าพ่อพญาแล)


Share:มอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทุกภัยจังหวัดชัยภูมิ ปี 2564

22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ สืบเนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ มีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2564 จำนวน 12 ราย (11 ครอบครัว) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้อนุมัติให้การช่วยเหลือเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 12 ราย ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ในนามกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กล่าวรายงาน


Share:พ่อเมืองชัยภูมิมอบบ้าน “บ้านเนินสง่ารวมใจ”ขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน

          2 กุมภาพันธ์ 2565 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมมอบบ้าน “บ้านเนินสง่ารวมใจ” ในโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ ให้กับนางสาวลำพึง เจริญผล ณ บ้านเลขที่ 44 หมู่ 6 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย นางสาวพรรวินท์ บุตรสาร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนางสาวกมลวรรณ พรมมาบุญ นิติกร เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ได้บูรณาการความช่วยเหลือให้กับครอบครัวนางสาวลำพึงฯ ตามภารกิจกระทรวงฯ ซึ่งนางสาวลำพึงฯ ได้รับการประชาคมให้เป็นกรณีแบบอย่างการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใน 7 มิติ เป็น “อำเภอ 1 Case Study ” ของอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial