โครงการเสริมสร้างความรู้ สานสัมพันธ์ มุ่งการทํางานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน กองทุนผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวณัฐกานต์ นันทกุลไกรศักดิ์ นักพัฒนาสังคม และนายเกษม สุวรรณโอภาส นิติกร
เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ สานสัมพันธ์ มุ่งการทํางานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน กองทุนผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด


Share: