โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ในยุคดิจิทัลจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วัยรุ่นวัยใส รู้เท่าทันเหตุการณ์ )


Share: