โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Share: