โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ธันวาคม 2565


Share: