โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน มิถุนายน 2566


Share: