โครงการมอบเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ

          1 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการมอบเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ครอบครัวมีรายได้น้อยและขาดผู้นำครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 8 ครอบครัว มีเด็ก 20 ราย เป็นเงิน 125,000 บาท โดยมี นายสมบัติ ไตร่ศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน และ นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: