โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีจังหวัดชัยภูมิ “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชัยภูมิ เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมพญาแล ศูนย์รามราชการกระทรางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุยย์จังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: