โครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2565

3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนและติดตามผล แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2565 จัดโดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 และสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โดยกระบวนกรมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วยเครื่อข่ายด้านคนพิกร หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม จำนวน 100 คน โอกสนี้ รองผู้ว่าราชกรจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบป้ายสนับสนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้กับนายกองค์การบริหรส่วนตำบลและผู้แทนจาก 15 ตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับการสนับสนุนซ่อมบ้านคนพิการ รวมทั้งสิ้น 20 หลังๆ ละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 800,000 บาท ณ ห้องประชุมสีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ


Share: