เข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ – รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย นางสาวชฎาพร เจริญบุญ – นักพัฒนาสังคม ร่วมกับองค์กรสาธารณประโยชน์เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ชมรมผู้สูงอายุช่อสะอาดเทศบาลตําบลบ้านเขว้า และกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลกุดเลาะ เข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน โดยมี นายกิตติ อินทรกุล – รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) – ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


Share: