เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย นางสาวพัชญา เรืองไชยยศ ตำแหน่องผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ นางสาวณัฏฐิฏา รุ่งเรืองรัญญ์ ตำแหน่ง นิติกร และนางสาวสุรีมาศ กันหาเรียง ตำแหน่ง นิติกร เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ทแอนด์ สปาพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566


Share: