เข้าร่วมประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวสริมน ผอสูงเนิน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ เข้าร่วมประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมตาดโตน ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 5โดยมี นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ในการประชุม


Share: