สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวชานิศา ถนอมชาติ ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และนายฐิติพงศ์ สุมงคลบุญ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว สมาชิกครอบครัว จํานวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้กระทําฯ ผู้ถูกกระทําฯ และบุตร 2 คน สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ อาศัยบ้านเช่า ณ ชุมชนคลองเรียง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

1. ปัญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัว
2. การใช้อารมณ์เหนือเหตุผลภายในครอบครัว

✅✅ผลการช่วยเหลือ
1. ให้กําลังใจคนในครอบครัว และให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูก กระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
2. บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ย กรณีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว หากได้กระทําซ้ําให้ผู้ถูกกระทําฯ ดําเนินคดีอีกฝ่าย
3. ทั้งสองฝ่ายยินยอมกลับไปชีวิตร่วมกันอีกครั้ง และแนะน่าการชีวิตร่วมกันภายในครอบครัวอย่าใช้อารมณ์มาเหนือเหตุผล✅✅


Share: