ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ และขอความกรุณาจัดส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปยังสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป

หลักเกณฑ์การพิจารณา ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจําปี 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร


Share: