ลงเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคําร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย นางสาวพัชรี ชนิลกุล ตําแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนายอนุพล พิมพ์ชัย ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลงเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคําร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 10 ราย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืม เพื่อประกอบอาชีพต่อไป


Share: