ลงเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคําร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย นางสาวพัชรี ชนิลกุล ตําแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนายวันชัย มะลิวัลย์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลงเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคําร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 4 ราย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืม เพื่อประกอบอาชีพต่อไป


Share: