ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กหญิง อายุ 10 ปี นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับอุบัติเหตุจากรถจักรยานล้มเสียหลักชนเสากิโลเมตร

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษา ราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และนางสาวสาริศา ว่องเจริญ ตําแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กหญิง อายุ 10 ปี นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับอุบัติเหตุจากรถจักรยานล้มเสียหลักชนเสากิโลเมตร คนขับเป็นญาติฝั่งมารดา ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 และผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น ณ ตําบลตะโกทอง อําเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ นักเรียนได้รับบาดเจ็บขาข้างซ้ายหัก ใบหน้าบวมผิดรูป บริเวณ รอบดวงตาบวมแดงและกะโหลกศีรษะด้านขวาร้าว และรอการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก ค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลชัยภูมิประมาณ 30,000 บาท ผู้ปกครองไม่มีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด ครอบครัวยากจน โดย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ช่วยเงินสงเคราะห์เด็ก ในครอบครัวยากจน และประสานรพ.ชัยภูมิ เพื่อวางแผนการช่วยเหลือกรณีค่ารักษาพยาบาล


Share: