ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กชาย วัย 13 ปี ประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ “ครอบครัวยากจน ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษา ราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และนางสาวสาริศา ว่องเจริญ ตําแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กชาย อายุ 13 ปี นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนหลักกิโลเมตร ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 และผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวัดหนองตะไก้ ณ ต.บ้านชวน อ.บําเหน็จณรงค์ นักเรียนมีอาการสาหัสต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องไอซียู พบว่าได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาซ้ายกระดูกแตก แขนซ้ายหัก แพทย์ได้ทําการรักษาโดยการผ่าตัดขาซ้ายและใส่เฝือกแขนซ้าย โดยค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการผ่าตัดที่โรงบาลชัยภูมิประมาณ 30,000 – 40,000 บาทครอบครัวเด็กมีฐานะยากจน เด็กอาศัย อยู่กับตา และน้า บิดามารดา ทํางานที่ต่างจังหวัดครอบครัวมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
โดย สํานักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ประสานการรักษากับ รพ.ชัยภูมิ แนะนําการประกอบอาชีพให้กับตา แนะนําการลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิด แนะนําการปรับ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจากงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ และการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จากงบ อบจ.


Share: