ลงพื้นที่เยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เพื่อติดตามดูแลการดําเนินงาน สถานที่รับเลี้ยงเด็กมารีย์อุปถัมภ์ ใบอนุญาตเลขที่ 3/2558

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวสาริศา ว่องเจริญ ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพรชนก สถิตรัชตสถาพร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ลงพื้นที่เยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เพื่อติดตาม ดูแลการดําเนินงาน จํานวน 4 แห่ง ในพื้นที่อําเภอเมืองชัยภูมิ จํานวน 3 แห่ง คือ สถานรับเลี้ยงเด็กมารีอุปถัมภ์ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กดี และสถานรับเลี้ยงเด็ก สาคริชวิทยา ในพื้นที่อําเภอบ้านเขว้า จํานวน 1 แห่ง คือ สถานรับเลี้ยงเด็กศรีพิลัย


Share: