ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม อําเภอแก้งคร้อ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวสาริศา ว่องเจริญ ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นายอําเภอ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และอปท. ในพื้นที่อําเภอแก้งคร้อ จํานวน ๓ ราย ต.นาหนองทุ่ม จํานวน ๒ ราย และต.หนองขาม จํานวน 9 ราย พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม


Share: