ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านบุตรบุญธรรม จํานวน 1 ราย ณ ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญ การพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวนัซมีย์ ดาราแม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายฐิติพงศ์ สุมงคลบุญ เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทําความรุนแรง ในครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านบุตรบุญธรรม จํานวน 1 ราย ณ ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share: