ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือ กรณี เพลิงไหม้บ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ ณ บ้านหนองลุมพุก ตําบล กุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2555 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวชานิศา ถนอมชาติ ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และนายฐิติพงศ์ สุมงคลบุญ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือ กรณี เพลิงไหม้บ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ ณ บ้านหนองลุมพุก ตําบล กุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ ประธาน พม. อําเภอหนองบัวแดง และอพม.ตําบลกุดชุมแสง จากการสอบข้อเท็จจริง ทราบว่า สมาชิกอาศัยอยู่ในบ้านเป็นผู้สูงอายุสองสามีภรรยา ประกอบอาชีพเกษตรกร ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านพักอาศัยทั้งหลัง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ขณะเกิดเหตุ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ การดําเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นดังนี้
1. สนง.พมจ.ชย. ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว จํานวน 3,000 บาท
2.อบต.กุดชุมแสง มอบถุงยังชีพ และช่วยเหลือเงินชดเชยความเสียหายด้านที่อยู่อาศัย และสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับ ความเสียหาย
3. อพม.อําเภอหนองบัวแดง และตําบลกุดชุมแสง จะติดตามช่วยเหลือต่อไปเป็นระยะ ๆ


Share: