ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ความรุนแรงในครอบครัว

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวชานิศา ถนอมชาติ นักสังคมสงเคราะห์ และนายฐิติพงศ์ สุมงคลบุญ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน การกระทําความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ความรุนแรงในครอบครัว และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1. ให้กําลังใจ ผู้ถูกกระทํา และสมาชิกในครอบครัว
2. แจ้งสิทธิและสวัสดิการ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
และ3. ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ ครอบครัว จํานวน 3000 บาท


Share: