ลงพื้นที่ติดตามและเสริมศักยภาพคนพิการกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ
ประกอบด้วย นางสาวณัฏฐิฏา รุ่งเรืองรัญญ์ ตําแหน่ง นิติกร นางสาวสุรีมาศ กันหาเรียง ตําแหน่ง
นิติกร และ นายสมเกียรติ พุ่มประพัฒน์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ติดตามและเสริมศักยภาพคนพิการ ที่กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 5 ราย ในเขตพื้นที่ตําบลในเมือง ตําบลบ้านเล่า ตําบลโคกสูง และตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share: