ลงพื้นที่ติดตามเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีไม่เคยชําระเลย (NPL) ในพื้นที่ตําบลลาดใหญ่ ตําบลกุดต้ม และตําบลทุ่งคล้า อําเภอเมืองชัยภูมิ จํานวน 6 ราย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย นางสาวณัฏฐิฏา รุ่งเรืองธัญญ์ ตําแหน่ง นิติกร นางสาวสุรีมาศ กันหาเรียง ตําแหน่ง นิติกร และนายสมเกียรติ พุ่มประพัฒน์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ติดตามเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีไม่เคยชําระเลย (NPL) ในพื้นที่ตําบลลาดใหญ่ ตําบลกุดต้ม และตําบลทุ่งคล้า อําเภอเมืองชัยภูมิ จํานวน 6 ราย


Share: