ลงพื้นที่ติดตามเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีไม่เคยชําระเลย(NPL) ในเขตพื้นที่อําเภอแก้งคร้อและอําเภอคอนสวรรค์

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย นางสาวณัฏฐิฏา รุ่งเรืองรัญญ์ ตําแหน่ง นิติกร นางสาวสุรีมาศ กันหาเรียง ตําแหน่ง นิติกร และ นายวันชัย มะลิวัลย์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ติดตามเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีไม่เคยชําระเลย(NPL) ในเขตพื้นที่อําเภอแก้งคร้อและอําเภอคอนสวรรค์ จํานวน 4 ราย


Share: