ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ APEC สัญจร

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และนางสาวสาริศา ว่องเจริญ ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นิทรรศการประชาสัมพันธ์ APEC สัญจร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ บริหารธุรกิจ (C-BAC) ถนนสนามบิน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ในพิธีเปิด


Share: