ร่วมพิธีรับมอบถุงพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ นางสาวธิติมา บุตร ยางนอก นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวพรชนก สถิตรัชตสถาพร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมพิธีรับมอบถุงพระราชทาน จากมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทาน ให้แก่สมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอําเภอภักดีชุมพล ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติอุทกภัย จํานวน 38 ราย ณ หอประชุมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ตําบลบ้านเจียง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการตาบอด อายุ 84 ปี พร้อมมอบถุงพระราชทาน จํานวน 1 ราย ณ บ้านหนองใหญ่ หมู่ 5 ตําบลบ้านเจียง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial