มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับธนาคาร สำนักงาน หอพัก โรงแรม และรีสอร์ท ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดประกาศ


Share: