มอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทุกภัยจังหวัดชัยภูมิ ปี 2564

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ สืบเนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ มีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ 25 กันยายน -5 ตุลาคม 2564 จำนวน 12 ราย (11 ครอบครัว)มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้อนุมัติให้การช่วยเหลือเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 12 รายๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท โดยมีนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ในนามกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กล่าวรายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>


Share: