มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพแก่คนพิการ

11-12 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดทำสัญญาเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 41 ราย เป็นเงิน 1,255,000 บาท เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว


Share: