พม. สีขาว ปลอดสารเสพติด

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูมิ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการตรวจหาสารเสพติด ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ” พม. สีขาว ปลอดสารเสพติด” ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับการสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งผลการตรวจของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่พบสารเสพติด


Share: