พม.ชัยภูมิ ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการทางสติปัญญา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวธิติมา บุตรยางนอก นักสังคมสงเคราะห์ ประจําศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสารจอด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพนงาม สถานีตํารวจภูธรเกษตรสมบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรณีเด็กอายุ 14 ปี มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวและเร่ร่อน ทําให้ตนเองมีความเสี่ยงต่ออันตราย แก่ร่างกายและจิตใจ โดยจากการประเมินของแพทย์และการตรวจสอบข้อมูล พบว่า เด็กมีสติปัญญาช้ากว่าปกติ มีบัตรประจําตัว คนพิการทางสติปัญญา และเคยได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันเด็กรักษาตัว ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ ครอบครัวเด็กมีปัญหาที่ซับซ้อน มีการใช้ความรุนแรง บิดาติดสุราและสารเสพติด ทําให้เด็กไม่อยากกลับไปอยู่ กับครอบครัว


Share: