พม.ชัยภูมิ จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายราชันย์  ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2563 ของจังหวัดชัยภูมิ จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
และ One Home พม.ชัยภูมิ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้ประเด็นสร้างคืนสังคมให้ดีกว่ามุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลัง covid-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการได้รับทราบนโยบายและมาตรการแนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน ประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ประชาชนทั่วไป เครือข่ายคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและภาคเอกชน กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ การมอบป้ายสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและทุกคน มอบป้ายสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ การมอบใบประกาศสถานประกอบการและหน่วยงานที่จ้างงานคนพิการ หน่วยงานที่สนับสนุนงานวันคนพิการ มอบกายอุปกรณ์ให้แก่คนพิการ กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว การแสดงของบุคคลที่มีบัตรแสดงความสามารถ และนิทรรศการงานวันคนพิการจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม


Share: