พมจ.ชัยภูมิ มอบบ้านผู้สูงอายุ

 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ นายกุ่น พิพิธกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองโดน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. และแพทย์ประจำตำบล ร่วมมอบบ้านผู้สูงอายุราย นางนุช ดียิ่ง อายุ 78 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้รับงบประมาณตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 จากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นเงิน 22,500 บาท


Share: