ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

            27 มิถุนายน 2565 นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นายสมอาจ พอกประโคน เคหะจังหวัดนครราชสีมา นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ นางอังศุณิชฐา ศิริพูลวัฒนา ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 และเจ้าหน้าที่ พม.ชัยภูมิ เข้าพบ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อหารือประเด็นการทำงานด้านการพัฒนาสังคมของจังหวัดชัยภูมิ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share: