“ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก” เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day) วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

ทีม ONE HOME พม.ชัยภูมิพร้อมด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สภาเด็กและเยาวชนร่วมโครงการให้บริการสถานีสวัสดิการสร้างจิตอาสา “ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก” เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day) วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน และนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าหอประชุมพญาแล ศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมประกอบด้วย การมอบพันธุ์ไม้ให้กับหน่วยงาน One Home อพม. สภาเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เพื่อนำไปปลูกบริเวณบ้านพักของตนเอง และร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายในบริเวณศูนย์รวมราชการกระทรวง พม.


Share: