ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวพรรวินท์ บุตรสาร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นายเทอดเกียรติ หอมแพงไว้ นักเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวรัชดา เถินมงคล นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และให้ได้แผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมประชาสงเคราะห์ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: