ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางจัดกิจกรรม “พม.พบนักเรียน”

📣📣📣วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคม ชํานาญการพิเศษ นางสาวสาริศา ว่องเจริญ ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพรชนก สถิตรัชตสถาพร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
🤝🤝เข้าพบผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เพื่อประสาน การให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ตามกิจกรรม “พม.พบนักเรียน” (โดยพิจารณาจากรายชื่อในระบบ TPMAP เป็นลําดับต้น) จํานวน ๑๖ โรงเรียน ๆ ละ ๑๕ ราย เป็นจํานวนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
📍📍ณ สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share: