ประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ในการถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวง พม. และของจังหวัด ให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ติดตามแผนการดำเนินงาน
ของกลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์

อ่านเพิ่มเติม…..


Share: