ประชุมวางแผนร่วมกับ จนท.รพ.จิตเวช นครราชสีมา รพ.บ้านเขว้า รพ.สต.โนนน้อย สภ.โนนน้อย ทต.ลุ่มลําชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2555 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวนัซมีย์ ดาราแมตําแหน่ง นักสังคม สงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายฐิติพงศ์ สุมงคลบุญตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจํา ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุมวางแผนร่วมกับ จนท.รพ.จิตเวช นครราชสีมา รพ.บ้านเขว้า รพ.สต.โนนน้อย สภ.โนนน้อย ทต.ลุ่มลําชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และ เตรียมความพร้อมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านโนนน้อย ตําบลลุ่มลําชี อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


Share: