ประชุมวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและหาแนงทางในการดูแลผู้ป่วย จิตเวชในชุมชนให้เหมาะสม

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชํานาญ การพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวนัซมีย์ ดาราแม ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นายฐิติพงศ์ สุมงคลบุญ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน การกระทําความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมวางแผนร่วมกับ จนท.โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ,รพ.บ้านเขว้า, รพ.สต.โนนน้อย , สภ.โนนน้อย , ทต.ลุ่มลําชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ในชุมชนให้เหมาะสม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนน้อย ตําบลลุ่มลําชี อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


Share: