ประชุมวางแผนช่วยเหลือเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรง

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวนัซมีย์ ดาราแม ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายฐิติพงศ์ สุมงคลบุญ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจํา ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมวางแผนช่วยเหลือเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรง ณ ห้องประชุมภักดีชุมพล 1 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลชัยภูมิ โดยมี นายแพทย์สกล ด่านภักดี รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในที่ประชุม


Share: