ประชุมวางแผนการดําเนินงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมวางแผนการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางสาวพัชญา เรืองไชยยศ ผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2566 และมอบนโยบายเพื่อ ขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุม ประชาบดี ชั้น 2 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: